ภายใต้การควบคุมและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

SALES REPRESENTATIVE